zzの逆関数(4)

 z^z = i

を解く。


同じように、

 ue^u = (2n + \frac{1}{2})n\pi i

を解けばよい。
すなわち、

の、 \log{((2n + \frac{1}{2})\pi)}となる点を取ればよい。

 z^z = e^{i\theta}

は、同じグラフで、 \log{(2n\pi + \theta)}となる点を取ればよい。